Biosykli-hanke

Päijät-Hämeessä biotaloudella on ollut suuri merkitys ja maakunnasta löytyykin paljon kiertotalousosaamista. Bio- ja kiertotalouden yhdistämisellä biokiertotaloudeksi tulee olemaan merkittävässä rooli tulevaisuudessa. Biokiertotalous on myös nostettu esille EU:n biotalousstrategian päivityksessä. Päijät-Hämeen kiertotalouden tavoitteet on kirjattu tiekarttaan, jossa kestävä biokiertotalous on tuotu esiin kehityskohteena. Biosykli pyrkii edistämään biokiertotalouden yhteishankkeella biopohjaisten materiaalin hyödyntämistä. LAMK hallinnoi tätä hanketta, jossa mukana ovat LUT-yliopisto, Helsingin yliopisto, LADEC, Muoviyhdistys ry ja Päijät-Hämeen Jätehuolto.

Hankkeen tavoitteena on kestävän biokiertotalouden edistäminen vähähiilisiä ratkaisuja kehittämällä ja uutta liiketoimintaa luomalla. Hanke sisältää neljä sisältökokonaisuutta: biojätekeräyksen tehostaminen, orgaanisen jätteen hyödyntäminen biohajoavien tuotteiden raaka-aineena, biopohjaisten muovien mahdollisuudet sekä alueella tuotetun hiilidioksidin hyödyntämismahdollisuudet ja biogeenisen hiilidioksidin käytön edistäminen.

Hankkeen avulla saadaan käytännön kokemuksia biokiertotalouden toteutuksista. Kokeilujen avulla pyritään luomaan uusia biokiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia pk-yrityksille. Kokeilut toteutetaan yhdessä alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tuloksien myötä Päijät-Hämeen pk-yrityksien osaaminen on kasvanut biokiertotalouden saralla ja alue jatkaa kansainvälisen osaamisen profiloitumistaan muutostarpeita ennakoiden. Uusi biokiertotalouteen pohjautuva liiketoiminta saa hankkeen avulla paremmat mahdollisuudet toimia. Lue lisää hankkeesta.

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n osuus hankkeessa

PHJ:n osuudessa seurataan, analysoidaan ja mittaroidaan kahta täysin uudenlaista ja toisistaan eroavaa biojätteiden erilliskeräyskokeilua, joiden tavoitteena on mahdollistaa nykyisiä malleja huomattavasti kustannustehokkaampi ja ympäristöä säästävämpi biojätekeräys omakotitaloasujilta. Seurattavista malleista ensimmäinen perustuu biojätteiden satelliittipoimintoihin, jossa valtaosa biojätteiden erilliskeräyksestä toteutetaan jäteautoa pienemmällä ajokalustolla (kuva alla). Toinen seurattavista malleista perustuu malliin, jossa biojätteiden erilliskeräys toteutetaan erikoisvälineillä, jonka myötä tyhjennysväliä voidaan pidentää nykyisestä kahdesta viikosta huomattavasti pidemmäksi.

Kokeilujen seurannassa, analysoinnissa ja mittaroinnissa tarkastellaan mallien liiketoiminnallisia edellytyksiä, kustannustehokkuutta ja mahdollisuuksia koko Suomen alueella. Mallien toiminnallisuutta tarkastellaan hankkeessa asukkaiden, palveluntuottajien, jätehuoltoyhtiöiden ja käsittelylaitosten näkökulmista. Lisäksi hankkeessa seurataan, millä tavoin kohdennettu kierrätysvalistus ja ohjeistus vaikuttaa biojätteen saantimääriin ja puhtauteen sekä tarkastellaan oikeanlaisen astiamitoituksen vaikutuksia ihmisten tapaan ajatella jätemääristä.

Tutkittavan erilliskeräysmallin kuvaus

Bioneeri palvelukonsepti

1. Pienastia-asiakas kerää keittiössä syntyvät biojätteet pieneen jäteastiaan

2. Pienastia-asiakkaan biojätteet kerätään jäteautoa pienemmällä ajokalustolla kahden viikon välein

3. Pienastia-asiakkailta kerätyt biojätteet sijoitetaan hetkellisesti Biolinkkien jäteastiaan

4. Jäteauto hakee biojätteet Biolinkiltä laitoskäsittelyyn