Käsittely- ja kaatopaikkakelpoisuus

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) edellyttää jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden selvittämistä kaatopaikalle sijoitettavista jätteistä ennen jätteen toimittamista jätekeskukseen. Kaikista kaatopaikalle sijoitettavista jätteistä on määritettävä vähintään orgaanisen hiilen kokonaispitoisuus TOC tai hehkutushäviö LOI, jonka tulee olla alle 10 p-%. Kaatopaikkakelpoisuustestausta ei vaadita asbestipitoisista jätteistä.

Jätteen käsittelykelpoisuuden selvittäminen vaaditaan teollisuusjätteistä ja teollisuuden lietteistä. Selvitysten avulla tutkitaan, voimmeko tarjota teollisuusjätteille sopivaa käsittelymenetelmää ja soveltuvatko teollisuuden lietteet käsiteltäväksi OILI-asemalla.

Kaatopaikka- tai käsittelykelpoisuuden selvittämistä varten jätteen tuottajaa/haltijaa pyydetään täyttämään lomake Selvitys jätteen kelpoisuudesta PHJ:n käsittelyyn ja toimittamaan sen liitteenä käyttöturvallisuustiedote ja tuoteseloste, jos sellaisia on käytettävissä.

Täytetyn selvityspyyntölomakkeen ja käyttöturvallisuustiedotteen tietojen perusteella ratkaistaan, tarvitaanko lisäselvityksenä hyväksytyssä laboratoriossa tehtävä analyysi jätteen sisältämien haitta-aineiden kokonaispitoisuuksista ja liukoisuusominaisuuksista.

Saatujen selvitysten ja mahdollisten laboratorioanalyysien perusteella annetaan kirjallinen päätös jätteen käsittely- tai kaatopaikkakelpoisuudesta sekä ohjeet jätteen vastaanottoehdoista ja hintatiedot. Selvitys on uusittava kolmen vuoden välein sekä aina prosessin tai raaka-aineen muuttuessa. Tietojen oikeellisuus tarkistetaan vuoden välein.

Lataa lomake Selvitys jätteen kelpoisuudesta PHJn käsittelyyn

Tutustu selvityspyynnön täyttöohjeeseen

Lisätietoja palvelunumerostamme 03 871 1710 arkisin ma-pe klo 9-15 tai palvelut@phj.fi