Asumisen lietteiden jätehuolto

Asumisen lietteiden jätehuollosta määrätään jätehuoltomääräyksissä. Asumisessa syntyvän lietteen (sako- ja umpikaivolietteet) osalta toimialueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus.

Jätteenkuljetukseen liitytään ottamalla yhteyttä ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin hyväksyttyyn (toimiluvan saaneeseen) jätteenkuljetusyritykseen, jonka kanssa sovitaan kaivojen ja säiliöiden tyhjennnyksistä. Kuljetusliikkeen tulee toimittaa lietteet asianmukaiseen käsittelyyn ja vastaanottopaikkaan.

Kuljetusyrityksiä voi tiedustella palvelunumerosta 03 871 1710, asiakaspalvelu@phj.fi. Ajantasaista rekisteriä jätteenkuljetusyrityksistä ylläpitävät alueelliset ELY-keskukset.

Lietteen tyhjennysvälit

Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Saostussäiliöistä, joita käytetään käymäläjätevesiä sisältävien jätevesien käsittelyyn, lietteenpoisto on tehtävä valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti edellä mainittua vuotuista vähimmäisvelvoitetta useammin.

Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa.

Käymäläjätevesien käsittelyyn käytettävissä säiliöissä lietteenpoisto on tehtävä valmistajan ohjeen mukaan tätä vähimmäisvelvoitetta useammin.

Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa.

Hiekanerotus-, rasvanerotus-, fosforinpoisto- ja öljynerotuskaivot on tarkistettava vähintään kerran vuodessa ja tyhjennettävä tarvittaessa.

Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa lietteenpoistoista.

Jätehuollon keskeyttäminen

Asumisessa syntyvän lietteiden kiinteistöittäisen jätehuollon voi keskeyttää, jos kiinteistö on käyttämätön. Keskeytystä haetaan tekemällä kirjallinen hakemus Päijät-Hämeen jätelautakunnalle osoitteessa lahti.fi/jatelautakunta.