Jätehuollon maksut

Jäteastioiden tyhjennysmaksut

Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla jäteastioiden tyhjennyksen hinnasta sovitaan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Tarjouksen voi pyytää kiinteistön sijaintikunnassa palvelevilta kuljetusyrityksiltä.

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla Kärkölässä, Orimattilan Artjärvellä, Heinolan ja Sysmän haja-asutusalueilla energia- ja sekajätteen osalta sekä Orimattilan ja Heinolan keskustaajamissa biojätteen osalta jätteenkuljetus ja jäteastioiden tyhjennykset on kilpailutettu yhteisesti kunnan toimesta ja maksut on määritelty Päijät-Hämeen jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa.  Myös aluekeräyspisteiden käyttömaksut on määritelty Päijät-Hämeen jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa. Aluekeräyspisteitä on käytössä vain kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla.

 Jätteenkuljetusyritykset kunnittain

Ekomaksu

Päijät‐Hämeen Jätehuollon toimialueella on käytössä asuntokohtainen jätehuollon perusmaksu eli ekomaksu. Ekomaksu (Jätelain 646/2011 78 § mukainen maksu) laskutetaan kerran vuodessa kaikista käytössä tai käytettävissä olevista vakituisista ja vapaa‐ajan asunnoista, riippumatta syntyvän jätteen määrästä. Ekomaksun perusteet ja suuruus määritellään Päijät-Hämeen jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa. Ekomaksulla ei rahoiteta päivittäisjätehuoltoa.

Lue lisää ekomaksusta

Jätetaksa

Jätetaksaa sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvien jätteiden jätehuoltoon. Lisäksi jätetaksaa sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuun alaisten jätteiden keräämiseen kunnan järjestämän kuljetuksen alueella. Jätetaksa on voimassa Päijät-Hämeen jätelautakunnan toimialueella. Jätetaksasta päättää Päijät-Hämeen jätelautakunta.

Jätetaksa 1.7.2019 alkaen (siirtyminen toiseen verkkopalveluun)

Avfallstaxa 1.7.2019 (siirtyminen toiseen verkkopalveluun)

Jätemaksun muutoshakemus

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla peritään jätetaksan mukaisia maksuja, joista päättää toimialueen jätehuoltoviranomainen, Päijät-Hämeen jätelautakunta. Myös jätetaksan mukaisesta maksusta poikkeamisesta päättää Päijät-Hämeen jätelautakunta.

Jätelautakunnalta voi hakea aluekeräyspisteen jätemaksun tai ekomaksun perimättä jättämistä, jos

  • rakennusta ei enää ole (hakemuksen liitteenä viranomaisen lausunto tai verotodistus) tai
  • rakennus on asumiskelvoton (hakemuksen liitteenä viranomaisen lausunto tai valokuvat rakennuksen pysyvistä rakenteista)

Aluekeräyspisteen jätemaksua voidaan harkita kohtuullistettavaksi, jos jätehuolto on erittäin vaikeasti tavoitettavissa.

Päätökseen eivät vaikuta hakijan ikä, sairaudet, varallisuus, kulkuneuvo tai rakennuksen asukkaiden määrä.

Jätemaksun kohtuullistamista ja perimättä jättämistä haetaan Päijät-Hämeen jätelautakunnalta kirjallisesti täyttämällä hakemus osoitteessa lahti.fi/jatelautakunta (siirtyminen toiseen verkkopalveluun).