Jätehuollon maksut

Jäteastioiden tyhjennysmaksut

Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla jäteastioiden tyhjennyksen hinnasta sovitaan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Tarjouksen voi pyytää ja hinnan kilpailuttaa kiinteistön sijaintikunnassa palvelevilta kuljetusyrityksiltä.

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla Kärkölässä, Orimattilan Artjärvellä, Heinolan ja Sysmän haja-asutusalueilla energia- ja sekajätteen osalta sekä Orimattilan ja Heinolan keskustaajamissa biojätteen osalta jätteenkuljetus ja jäteastioiden tyhjennykset on kilpailutettu yhteisesti ja maksut on määritelty Päijät-Hämeen jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa.  Myös aluekeräyspisteiden käyttömaksut on määritelty Päijät-Hämeen jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa. Aluekeräyspisteitä on käytössä vain kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla.

 Jätteenkuljetusyritykset kunnittain

Jätetaksa

Jätetaksaa sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvien jätteiden jätehuoltoon. Lisäksi jätetaksaa sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuun alaisten jätteiden keräämiseen kunnan järjestämän kuljetuksen alueella. Jätetaksa on voimassa Päijät-Hämeen jätelautakunnan toimialueella. Jätetaksasta päättää Päijät-Hämeen jätelautakunta. Jätetaksa ei koske kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa palvelusta perittäviä yksityisoikeudellisia maksuja.

Jätetaksa 

Avfallstaxa

Jätehuollon perusmaksu

Päijät‐Hämeen Jätehuollon toimialueella on käytössä asuntokohtainen jätehuollon perusmaksu (ennen ekomaksu), jolla rahoitetaan kuntien lakisääteisestä jätehuollon järjestämistehtävästä aiheutuvia kustannuksia. Jätehuollon perusmaksu on Jätelain 646/2011 78 § mukainen maksu, joka laskutetaan kerran vuodessa kaikista käytössä tai käytettävissä olevista vakituisista ja vapaa‐ajan asunnoista, riippumatta syntyvän jätteen määrästä. Jätehuollon perusmaksun perusteet ja suuruus määritellään Päijät-Hämeen jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa. Jätehuollon perusmaksulla ei rahoiteta päivittäisjätehuoltoa.

Lue lisää jätehuollon perusmaksusta

Muutoksen hakeminen jätehuollon perusmaksuun tai aluekeräyspistemaksuun

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla peritään jätetaksan mukaisia maksuja, joista päättää toimialueen jätehuoltoviranomainen, Päijät-Hämeen jätelautakunta. Myös jätetaksan mukaisesta maksusta poikkeamisesta päättää Päijät-Hämeen jätelautakunta.

Jätelautakunnalta voi hakea jätehuollon perusmaksun poistamista tai aluekeräyspistemaksun kohtuullistamista. Hakemus tehdään kirjallisesti täyttämällä hakemus osoitteessa lahti.fi/jatelautakunta.

Jätehuollon perusmaksun poistamista (jätehuoltovelvoitteen poistoa) voi hakea seuraavin edellytyksin:

  • rakennusta ei ole
  • rakennus on purettu tai tuhoutunut
  • rakennuksessa ei ole asuinhuoneistoa
  • rakennus on pysyvästi käyttökelvoton

Rakennuksen käyttökelvottomuus tulee todistaa laittamalla hakemuksen liitteeksi ympäristöterveysviranomaisen, sertifioidun rakennusterveysasiantuntijan (Eurofins-sertifikaatti) tai FISE-pätevyyden omavan kosteusvaurion kuntotutkijan, asuntokaupan kuntotarkastajan tai rakennusten kuntoarvioijan lausunto käyttökelvottomuudesta.

Aluekeräyspisteen jätemaksua voidaan harkita kohtuullistettavaksi seuraavissa tilanteissa:

  • useampi rakennus muodostaa yhteisen pihapiirin tai toiminnallisen kokonaisuuden ja on saman ruokakunnan käytössä
  • aluekeräyspisteelle on kohtuuttoman pitkä matka ja se ei ole asiointireitillä
  • rakennusta ei käytetä

Liikasuoritus

Asiakkaan maksaman liikasuorituksen osalta on käytössä yleinen käytäntö. Liikasuoritus (yli 16 €) palautetaan asiakkaan osoittamalle tilille. Mikäli asiakkaalla on muita erääntyneitä avoimia laskuja, kuitataan ne liikasuorituksella ensin maksetuksi. Mikäli liikaa maksanutta asiakasta laskutetaan säännöllisesti ja liikasuoritus suhteessa laskutettavaan summaan on kohtuullinen, voidaan liikasuoritus vähentää seuraavan laskun summasta. Alle 16 € liikasuoritus palautetaan vain asiakkaan erillisestä pyynnöstä. Käytäntö koskee Päijät-Hämeen Jätehuollon laskuttamia maksuja, kuten jätehuollon perusmaksua tai jäteastioiden tyhjennysmaksua.