Pientalot ja vapaa-ajan asunnot

Jätehuoltoon liittymisen velvoite

Kaikkien asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen on jätelain (Jätelaki 646/2011) velvoittamana liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään. Tämä tarkoittaa päivittäin syntyvän talousjätteen keräyksen järjestämistä kiinteistökohtaisilla jäteastioilla tai yhteisillä jäteastioilla (jätekimppa) ja liittymistä jätteenkuljetukseen. Kiinteistöjen on noudatettava toimialueen jätehuoltoviranomaisen, Päijät-Hämeen jätelautakunnan, antamia jätehuoltomääräyksiä, jotka täydentävät jätelainsäädäntöä.

Jätehuoltomääräykset ovat yhteneväiset toimialueen 10 kunnassa. Niissä määrätään mm. jätteiden lajittelusta ja keräyksestä sekä jäteastioiden tyhjennysväleistä.

Jätehuoltomääräykset

Avfallshanteringsföreskrifterna

Liity jätteenkuljetukseen ottamalla yhteyttä jäteastioiden kiinteistökohtaista tyhjennys- ja kuljetuspalvelua tarjoavaan yritykseen: 

Jätteenkuljetusyritykset kunnittain

Jätteenkuljetusjärjestelmä

Toimialueella jätteenkuljetukset hoidetaan pääasiassa kiinteistön haltijan järjestämänä. Osassa toimialueen kunnista on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Asumisen jätehuoltoa koskevat jätehuoltomääräykset ovat täysin samat riippumatta jätteenkuljetusjärjestelmästä.

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus on käytössä seuraavilla alueilla:

  • Heinolan haja-asutusalue (seka- ja energiajäte)
  • Heinolan taajama-alue (biojäte)
  • Kärkölä (energia- ja sekajäte)
  • Orimattilan Artjärvi (energia- ja sekajäte)
  • Orimattilan keskustaajama (biojäte)
  • Sysmän haja-asutusalue (energia- ja sekajäte)

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla kuljetukset on kilpailutettu yhteisesti ja alueella urakoi kilpailutuksen voittanut kuljetusliike. Jätemaksuista päättää toimialueen jätehuollon viranomainen, Päijät-Hämeen jätelautakunta. Lue lisää jätemaksuista.

Muissa kunnissa/alueilla on käytössä kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus, missä kiinteistön haltija tekee sopimuksen jäteastioiden tyhjennyksistä valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Jätehuollon järjestämisen vaihtoehdot kiinteistöllä

  • Jäteastiat kiinteistöllä (kotinouto): Kotinouto on ensisijainen tapa järjestää jätehuolto kiinteistöllä. Tällöin kiinteistöllä on joko omat tai jätteenkuljetusyritykseltä vuokratut jäteastiat. Astioita käyttävät vain kyseisen kiinteistön asukkaat. Kotinouto on mahdollista keskeyttää kiinteistön ollessa käyttämättä. Asiakkaan jätehuollon tila voi olla säännöllinen tyhjennysrytmi tai määräaikainen keskeytys. Lue lisää jätehuollon keskeyttäminen.
  • Yhteinen jäteastia (jätekimppa): jätekimpan voivat muodostaa asemakaava-alueella naapurikiinteistöt ja haja-asutusalueella esim. saman yksityistien varrella sijaitsevat kiinteistöt. Lue lisää jätekimpasta.
  • Liittyminen aluekeräyspisteen asiakkaaksi (vain kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla; vain mikäli jätteen keräystä ei voi järjestää kiinteistökohtaisilla jäteastioilla, jos kiinteistölle ei ole tietä tai kiinteistölle vievä tieyhteys on huono eikä kestä jäteauton painoa ja kiinteistöllä ei ole mahdollisuutta liittyä jätekimppaan tai perustaa jätekimppaa).

Jätteiden lajitteluvelvoitteet ja jäteastian tyhjennysvälit

Jätteet tulee lajitella niiden syntypaikalla. Kaikkien asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen tulee lajitella päivittäin syntyvät talousjätteet vähintään energia- ja sekajäteastiaan. Kartonki-, lasi- ja metallipakkaukset viedään tuottajan järjestämiin Rinki-ekopisteisiin. Osassa Rinki-ekopisteitä kerätään myös kierrätyskelpoista muovipakkausjätettä.

Huonekalut, sähkölaitteet, vaaralliset jätteet, rakennus- ja remonttijätteet ym. isot satunnaiset jätteet tulee toimittaa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n vastaanottopaikkoihin.

Jätteiden lajitteluvelvoitteet pientaloissa ja vapaa-ajan asunnoissa

Jäteastioiden tyhjennysvälit