Kehityshankkeet

PHJ on mukana toimialaansa kuuluvissa hankkeissa kehittäen kokonaisvaltaisesti jätelain edellyttämiä tavoitteita. Kehityshankkeiden etenemisestä kerrotaan ajankohtaistiedotteissa sekä uutiskirjeissä. Kehityshankkeita esitellään myös vuosittain julkaistavassa vuosi- ja ympäristökatsauksessa.

Kuenergi ja muut energiahankkeet

PHJ käynnisti keväällä 2015 TEKES-rahoitteisen hankkeen INKA-Kestävän energiaratkaisun yhteishankinta Kujalan jätekeskukseen, Kuenergi. Lisäksi PHJ osallistui Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n EAKR-rahoitteeseen hankkeeseen YTE Yritysvetoinen terminaali, missä myös tutkittiin jätekeskuksen energiaratkaisuja. Molemmat hankkeet päättyivät vuonna 2017.

Hankkeiden tuloksena saatiin kattava tieto Kujalan alueen toimijoiden energiankulutuksesta ja mahdollisista hukkalämmöistä, energiansäästömahdollisuuksista ja vaihtoehtoisista energiatuotantomuodoista. Konkreettisena tuloksena toteutettiin laitosten MURRE ja OILI katoille koeaurinkovoimalat, joissa tutkitaan mm. paneelien käytettävyyttä jätekeskusolosuhteissa. Lisäksi kilpailutettiin jätekeskuksen älykäs valaistus. Molempiin saatiin TEKESin energiatukea.

Jatkoaihioina tutkitaan aurinkovoimalan perustamista suljetun kaatopaikan pinnalle, sähkön- ja lämmönjakelun kiinteistöverkkoa Kujalan alueelle sekä hukkalämpöjen talteenottoa ja hyödyntämistä. Jatkohankkeissa tavoitteena on energiakustannusten aleneminen ja energiaomavaraisuuden lisääminen Kujalassa.

Hankkeissa selvitettiin myös MURRE-murskauslaitoksen lopputuotteiden (puu- ja SRF-polttoaineet) jatkojalostusmahdollisuuksia esim. tiivistämällä (pelletöinti) tai kuivaamalla esim. hukkalämpöjä hyödyntäen. Selvitykset jatkuvat vuonna 2018 tavoitteena nykyisen polttoaineen valmistusketjun laadullisten ongelmien vähentäminen.

Kiertoliike-projektin työpaketit

PHJ on mukana Lahden ammattikorkeakoulun hallinnoimassa, Päijät-Hämeen liiton ja EU:n rahoittamassa Kiertoliike-projektissa, minkä päätavoitteena on edistää kiertotalouteen liittyvää liiketoimintaa maakunnan kehittämisen lähtökohdista. Tavoitteena on tukea alueen yritysten nykyisten prosessien, tuotteiden ja palveluiden muutosta kiertotalouden suuntaan, edistää uuden liiketoiminnan syntymistä ja etsiä uusia käytännön ratkaisuja. Projektin tavoitteena on lisäksi vahvistaa kiertotalouteen liittyvää osaamista alueella ja mahdollistaa uusia innovaatioita. Yksi tavoite on toiminnan kansainvälistäminen. PHJ on mukana useammassa projektin työpaketissa.

Yksi näistä projekteista on kiertoliikkeen Massalaitos-työpaketti, jossa selvitetään tarkemmin PHJ:n, Labio Oy:n ja Lahti Energia Oy:n jäte- ja sivuvirtoja ja niiden jatkojalostusmahdollisuuksia. Projektissa etsitään uusia hyödyntämiskohteita sellaisille jäte- ja sivuvirroille, joiden hyödyntämismahdollisuudet ovat vielä tätä nykyä ongelmallisia tai muuten vain rajalliset. Työpaketin tavoitteena on, että sen loputtua hankkeeseen osallistuvilla toimijoilla on selvä näkemys siitä, millä tavoin yhtiöiden omia toimintoja sekä yhteistyötä muiden tahojen kanssa tulisi kehittää, jotta valikoiduille jäte- ja sivuvirroille voitaisiin mahdollistaa nykyisiä ratkaisuja selvästi kustannustehokkaampi sekä kiertotaloutta edistävä loppukäyttö. Selvitykset jatkuvat 8/2018 saakka.

Kiertoliike-projektin Kierrätyspaikka-työpaketissa on pilotoitu yhdessä Lahden Työn Paikka Oy:n kanssa täyden palvelun kierrätyskeskusta Kujalassa. KierrätysPaikka Kujalaan voi tuoda käyttökelpoisia tavaroita ja niitä voi myös ostaa kierrätysmyymälästä.

Kierrätyspuisto

Tulevaisuuden jätehuollon aluetarpeita varten PHJ osallistui yhdessä Päijät-Hämeen liiton, Lahden kaupungin, Lahti Energia Oy:n, LABIO Oy:n ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n kanssa seudullisen kierrätyspuiston sijaintipaikkaselvitykseen. Lahden seudulla jätteen käsittely on nyt keskitetty Lahden Kujalan jätekeskukseen ja muutamalle teollisuusalueelle. Jätteen teollinen käsittely ja kierrätys tulevat lisääntymään ja seutukunta tarvitsee lisäalueen tulevaisuuden kiertotalouden haasteiden toteuttamiseen. Tarkoituksena on, että yhdyskuntajätteen käsittely jatkuu edelleen Kujalan jätekeskuksessa.  Uuden alueen tarve on vähintään 100 hehtaaria. Sijaintipaikkaselvityksen perusteella aloitetaan maakuntakaavan vaihekaavatyö ja ympäristövaikutustenarviointi potentiaalisimpien aluevaihtoehtojen kesken vuoden 2018 aikana.